Home » Shop » Algemene voorwaarden
  
Shop
NIEUW
> Aanbiedingen
> Boeken & noteren
> Creatief & eigenzinnig
> Draad & naald
> Haken & breien
> Kids & knutselen
> Kralen & bedels
> Lijm & gereedschap
> Opbergen & zo
> Scraps & papier
> Workshops
> Hip handwerk
Merken
Snel Zoeken
 
Informatie

friporn.net

1xnxx.net

pornmesh.biz

xxnxhamster.net

jxtube.net

videoxporno.biz

go4porn.biz

porn2s.net

porn2u.biz

xhamsterz.net

xtubex.net

pornw.net

porn99.biz

pornostation.net

pornmag.biz

Bestellen & betalen
Levering & retourneren
Veiligheid & privacy
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Scrap enjoy

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van (hierna: Algemene voorwaarden) zijn met uitsluiting van eventuele Aanvullende algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbieding van Scrap enjoy te Amersfoort (hierna: Scrap enjoy) die op de website van Scrap enjoy, http://www.scrapenjoy.com (hierna: de Website), via telefoon, fax of op andere wijze door Scrap enjoy door middel van koop op afstand worden weergegeven.

1.2 Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of artikelen. Mochten er tussen de Aanvullende voorwaarden en deze Algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden die bepalingen uit de Aanvullende voorwaarden boven de Algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Scrap enjoy zijn overeengekomen.

1.4 Onder "Koper" wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, niet zijnde een rechtspersoon die via de Website, telefonisch, via fax of op een andere wijze door middel van koop op afstand een artikel en/of dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2.

1.5 Onder "consument-Koper" wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, niet zijnde een rechtspersoon, dan wel elk natuurlijk persoon die via de de Website, telefonisch, via fax of op een andere wijze door middel van koop op afstand een artikel en/of dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2.

1.6 Onder "zichttermijn" wordt verstaan: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn/haar heroepingsrecht (zie artikel 6).

1.7 Onder "koop op afstand"wordt verstaan: een door Scrap enjoy georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een van de technieken voor communicatie op afstand.

1.8 Scrap enjoy behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.9 Door het gebruik van de Website van Scrap enjoy en/of het plaatsen van een bestelling aanvaart Koper deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

1.10 Scrap enjoy is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiŽle Kopers tot het doen van een aanbod. Scrap enjoy is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiŽle Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan, indien hij/zij precies heeft aangegeven welk product of dienst hij/zij wil ontvangen en de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geŽigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data (hierna: Bestelformulier) via elektronische weg zijn verzonden en door Scrap enjoy zijn ontvangen, dan wel alle benodigde gegevens telefonisch of via de fax heeft doorgegeven aan Scrap enjoy (zie artikel 15.2).

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres.

2.5 Koper en Scrap enjoy komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, e-mail, via fax of anderszins verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Scrap enjoy garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euroís, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen.

3.2 Speciale Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.2 Koper is de prijs verschuldigd die Scrap enjoy op de Website, telefonisch of via fax of anderszins door middel van een van de technieken voor communicatie op afstand bij de betreffende aanbiedingen van artikelen weergeeft en Scrap enjoy in haar bevestiging conform artikel 2.4 aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Scrap enjoy worden gecorrigeerd.

3.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. De hoogte van de verzendkosten staat op de Website vermeld. Scrap enjoy geeft de kosten van verzending, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de verzendmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper gecommuniceerd.

3.4 Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan tenzij: de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of; Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4 Betaling

4.1 Scrap enjoy biedt Koper, afhankelijk van o.a. het betreffende artikel en de gewenste bezorgdatum, op dit moment 1 betalingsmogelijkheid (op rekening) aan. Op de Website wordt dit aan Koper gecommuniceerd. Alle bestellingen door middel van koop op afstand dienen door Koper bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan Koper geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de desbetreffende bestelling of het desbetreffende verzoek tot verlening van diensten. Scrap enjoy hanteert de besteldatum als betalingsdatum op het afschrift van de bank.

4.2 Van een aantal (toekomstige) betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van Koper, als ook autorisatie, is voldaan.

4.3 Scrap enjoy stelt er groot belang in dat Koper veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als Koper betaalt via het internet. Hiertoe heeft de Scrap enjoy een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Koper veilig kan betalen. Scrap enjoy draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

4.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Scrap enjoy is geen partij in de relatie tussen Koper en de kaartuitgever. 4.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Scrap enjoy op Koper. 4.6 Ten laste van Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Scrap enjoy als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 34,- exclusief omzetbelasting.

4.7 Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 4.6, is Scrap enjoy bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van artikelen op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5 Levering en leveringstijd

5.1 Scrap enjoy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.

5.2 De door Scrap enjoy opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Scrap enjoy kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5.4 Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

5.5 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Scrap enjoy de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van de levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan Koper.

5.6 Zodra de te leveren artikelen op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze artikelen betreft, over op Koper. Indien de te leveren artikelen tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper (indien Koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de artikelen tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van Koper.

5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.8 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Scrap enjoy bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Scrap enjoy teruggenomen.

6 Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1 Ingeval van koop of afstand zal aan Koper na ontvangst van de bestelde artikelen een zichttermijn van veertien (14) kalenderdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde artikelen te retourneren c.q terug te zenden.

6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Scrap enjoy zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door Koper aan Scrap enjoy betaalde, zulks met uitzondering van de verzendkosten.

6.3 Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand: van artikelen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiŽle markt, waarop Scrap enjoy geen invloed heeft; van producten die: (1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper; (2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; (3) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; (4) snel kunnen bederven of verouderen; (5) van boeken of tijdschriften; van video-opnamen, computerapparatuur, software of andere vergelijkbare producten, indien Koper de verzegeling heeft verbroken.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Scrap enjoy is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de artikelen verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 Koper mag de artikelen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Scrap enjoy staat er voor in dat de door haar geleverde artikelen en/of diensten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door Scrap enjoy geleverde artikelen de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant danwel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het artikel die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.

8.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Scrap enjoy of de fabrikant zijn verricht; indien gebreken aan het artikel het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging aan het artikel is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.

8.3 Scrap enjoy is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Scrap enjoy. Scrap enjoy is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 Indien Scrap enjoy, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel en/of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 Koper is gehouden Scrap enjoy te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Scrap enjoy mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen.

8.6 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Scrap enjoy behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.7 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de Scrap enjoy op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Scrap enjoy kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Scrap enjoy is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Scrap enjoy danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Scrap enjoy sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8.8 Het is mogelijk dat Scrap enjoy op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Scrap enjoy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.9 Scrap enjoy is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.

8.10 Scrap enjoy is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Scrap enjoy niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

10 Intellectuele eigendom

10.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en/of met betrekking tot de Website berusten bij Scrap enjoy, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciŽle knowhow, methoden en concepten.

10.3 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Scrap enjoy, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het artikel zelf.

10.4 Scrap enjoy verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Scrap enjoy, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of artikel vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of artikel voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beŽindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende artikel, zonodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.

10.5 Koper stelt Scrap enjoy zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enige jegens hem/haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Scrap enjoy verkochte artikelen inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

10.6 Scrap enjoy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een artikel heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scrap enjoy.

10.7 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Scrap enjoy. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scrap enjoy. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

11 Persoonsgegevens en privacy

11.1 Scrap enjoy zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Scrap enjoy neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11.2 Scrap enjoy acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

11.3 De gegevens van Koper worden door Scrap enjoy geregistreerd in een database, die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

11.4 De gegevens die door Scrap enjoy worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geŽigende invulscherm van de Website en de gegevens die van Koper worden gevraagd bij het doen van een bestelling via telefoon of fax. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres etc. Anderzijds zijn dit de zogenaamde " verkeersgegevens" van Koper bij zijn bezoek aan de Website. Zo wordt het IP adres van de computer van Koper geregistreerd. Tevens wordt naar het surfgedrag van Koper gekeken op de Website. Tot slot kan Scrap enjoy, indien Koper bijv. reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres, e-mail adres en woonplaats van Koper vragen.

11.5 De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Scrap enjoy geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

11.6 Scrap enjoyhanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van Koper en Scrap enjoy versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen. Scrap enjoy draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

11.7 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Scrap enjoy zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.

11.8 Tenzij Koper daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Scrap enjoy de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

11.9 Het staat Koper immer vrij aan Scrap enjoy te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.

11.10 Indien Koper aan Scrap enjoy te kennen geeft geen directe commerciŽle communicatie per post, telefoon, e-mail, fax en dergelijke te willen ontvangen, zal Scrap enjoy zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verhand houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Scrap enjoy of overeenkomsten gesloten met Scrap enjoy worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13 Contact en diversen

13.1 Scrap enjoy is gevestigd Maatgraaf 31, 4124 BE Hagestein en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32102732. Het BTW-identificatienummer is NL ... . Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene voorwaarden te zenden aan Scrap enjoy, of naar het e-mailadres info@scrapenjoy.com.

13.2 Bestellingen kunnen bij Scrap enjoy gedaan worden via de Website (24 uur per dag), per post, per fax: ... en telefonisch: 0347-778647 (alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag van 09.30 uur - 18.00 uur). Via het telefoonnummer 0347-778647 en info@scrapenjoy.com kan de Koper tevens terecht voor overige informatie. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van de op de Website gepresenteerde artikelen, dienen schriftelijk te worden voorgelegd door de Koper. Scrap enjoy zal eventuele klachten proberen zo spoedig mogelijk naar tevredenheid van de Koper op te lossen en de Koper hierover telefonisch, per e-mail of anderszins schriftelijk berichten. Scrap enjoy streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden. Op zon- en feestdagen is Scrap enjoy gesloten.

13.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ... onder nummer ... en zullen door Scrap enjoy op verzoek worden toegezonden.
Winkelwagen
0 voorwerpen
Login

Gebruiker

Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?


Nieuwe Klant

Nieuw artikel

Za 3 juli 2010 Basisworkshop scrapbooking
39.00EUR
Keisha Grey XXX Sex Movies zrelaya ogromnym Xvideo Fucked by her own stepbrother Xvideo